Vodopád v obci Lúčky okr. Ružomberok (Lúčanský vodopád)

Na území dnešnej obce Lúčky bolo osídlenie v eneolite, bolo tu sídlisko s kanelovanou keramikou a hromadný nález bronzových nádob z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína v roku 1287 v predikáte Dionýza z Lúčiek. Patrila hradnému panstvu Likava. V roku 1625 mala 8 sedliackych dvorov obývaných 21 sedliackymi rodinami a 11 želiarských usadlostí s 12 rodinami želiarov a chmelnice. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec, rybolovom, prácou v tufových lomoch, od 19. storočia pltníctvom. V roku 1712 založili alkalicko-železité kúpele, ktoré patrili rodine Abaffyovcov. Obyvatelia sa zapojili do SNP. V roku 1948 vyhorela tretina obce.